Delivery terms

View our terms of delivery below

Delivery terms Eemwood B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Handelsonderneming Eemwood B.V.

Gevestigd te Baarn, op 26 juni 2007 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht onder nr. 167/2007

I  Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Handelsonderneming Eemwood B.V., verder te noemen: “Eemwood” en haar wederpartij, hierna te noemen “opdrachtgever”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Eemwood een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsopvolgers. De termen opdracht en overeenkomst zullen afwisselend worden gehanteerd, maar worden geacht hetzelfde in te houden.

1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Eemwood de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt.

1.5. Wijzigingen in de tussen Eemwood en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Eemwood en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.6. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden, hetgeen eveneens geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of op enige andere wijze verstrekt aan Eemwood, zodat een schriftelijke bevestiging door Eemwood niet (alsnog) noodzakelijk is.

II Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Eemwood zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3. Aan opdrachten of orders door de opdrachtgever aan Eemwood kan de opdrachtgever geen rechten jegens Eemwood ontlenen tenzij deze schriftelijk heeft bevestigd dat deze door Eemwood worden aanvaard.

2.4. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven opdrachten aan Eemwood berust bij de opdrachtgever. Zolang dergelijke opdrachten niet door Eemwood schriftelijk zijn bevestigd, berust bij de opdrachtgever het bewijs van de opdrachtverstrekking en de naar aanleiding daarvan concreet gemaakte afspraken.

2.5. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, promotiemateriaal, alsmede ander door Eemwood verstrekte gegevens binden Eemwood niet, tenzij Eemwood dit schriftelijk aan opdrachtgever heeft gegarandeerd.

2.6. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Eemwood de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft

aanvaard c.q. bevestigd, dan wel bij gebreke daarvan de zaken aan opdrachtgever zijn geleverd en deze niet direct door opdrachtgever zijn geweigerd. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal dan gelden de datum van de schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de order door Eemwood respectievelijk de datum van levering.

III  Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Het auteursrecht van door Eemwood ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto’s en modellen blijft te allen tijde bij Eemwood berusten. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de schetsen, tekeningen, foto’s en modellen etc. te gebruiken voor het doel waarvoor deze door Eemwood aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Het

is opdrachtgever niet toegestaan deze aan derden over te dragen, dan wel wijzigingen daarin aan te brengen.

3.2. De opdrachtgever is gehouden de in het vorige lid van dit artikel genoemde zaken op eerste verzoek van Eemwood onverwijld aan deze te retourneren.

IV Prijzen

4.1. Alle prijzen en tarieven zijn weergegeven in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2. De verkoopprijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van overheidswege. Indien zich verhogingen van deze kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering van de zaken, behoudt Eemwood zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de afnemer door te berekenen.

4.3. Indien de prijsverhoging op basis van het voorgaande lid meer dan 15% van de oorspronkelijk opgegeven totaalprijs bedraagt, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst binnen 7 dagen na de prijsverhogende mededeling schriftelijk te annuleren.

4.4. Eemwood is gerechtigd om, indien een order wordt geannuleerd, alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die zij heeft moeten maken om haar aanbieding op te stellen en/of te verstrekken, in rekening te brengen aan de afnemer, met een minimum van 10% van de overeengekomen verkoopprijs, tenzij schriftelijk anders is overeen-gekomen.

V  Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Eemwood de order uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel bij gebreke daarvan de zaken aan opdrachtgever zijn geleverd en deze niet direct door opdrachtgever zijn geweigerd. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal dan gelden de datum van de schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van de order door Eemwood respectievelijk de datum van levering. Wijzigingen van opdrachtgever in de oorspronkelijke offerte of opdrachtbevestiging maken de overeenkomst ongeldig, tenzij dergelijke wijzigingen alsnog schriftelijk door Eemwood worden geaccepteerd.

5.2. Elke met Eemwood aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Eemwood van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Eemwood.

5.3. Eemwood is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling vooraf van minimaal 25% te verzoeken, hetgeen ertoe leidt dat bij gebreke van betaling geen overeenkomst tot stand komt.

5.4. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van Eemwood binden deze laatste niet, voor zover zij niet schriftelijk door haar directie zijn bevestigd. Als personeelsleden van Eemwood zijn in dit verband te beschouwen alle medewerkers die geen deel uitmaken van de statutaire directie van Eemwood.

5.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte of overeenkomst van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij acceptatie door Eemwood aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Wijzigingen die zijn aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat door de verandering de overeengekomen levertijd door Eemwood buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de overeenkomst.

VI  Aflevering en leveringstermijnen

6.1. Alle leveringen geschieden franco bij opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. De opdrachtgever is verplicht Eemwood tijdig de nodige instructies te verschaffen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

6.3. Koper is aansprakelijk voor afwijkingen in het aantal eenheden in de offerte/order ongeacht of opgemeten is door Eemwood of opdrachtgever.

6.4. Opdrachtgever dient bij aflevering terstond een afleveringsbewijs te ondertekenen.

6.5. De opdrachtgever dient de zaken terstond na aankomst daarvan op de plaats van uitvoering van de opdracht in ontvangst te nemen en te inspecteren.

6.6. Opgegeven (leveringstermijnen) gelden bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7. Indien de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak door Eemwood wordt ontbonden, is Eemwood gerechtigd van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25 % van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie exclusief BTW beloopt.

6.8. Bij uitstel van een overeengekomen levering of dienstverlening op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaak is Eemwood gerechtigd het inmiddels geleverde of het inmiddels reeds gepresteerde aanstonds te factureren en tevens van opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van (het restant van) de orderwaarde van de desbetreffende overeenkomst en een rentevergoeding van het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie of de dienstverlening volgens de overeenkomst had moeten plaatsvinden.

6.9. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door Eemwood aangeschafte dan wel geleverde zaken af te nemen alsmede de door Eemwood ten aanzien van de opdracht gemaakte kosten voor zijn rekening te nemen. Voorts zal de opdrachtgever wegens schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 20% van de overeengekomen totaalprijs, onverminderd het recht van Eemwood om volledige nakoming van de overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

VII Eigendomsvoorbehoud en bezitloos pandrecht

7.1. Eemwood blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken aan de opdrachtgever totdat de opdrachtgever alle vorderingen van Eemwood, die de tegenprestatie vormen van geleverde zaken, heeft voldaan. Zolang de zaken nog eigendom zijn van Eemwood, is Eemwood bij niet-nakoming door de opdrachtgever van een door hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, ten allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent daaraan in dat geval zijn volledige medewerking.

7.2 Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de zaken vanaf de in het vorige lid bedoelde feitelijke aflevering voor risico van opdrachtgever.

7.3. Opdrachtgever verbindt zich om op het eerste verzoek van eemwood een bezitloos pandrecht te vestigen op de door Eemwood aan opdrachtgever in eigendom geleverde zaken, tot zekerheid van al bestaande en toekomstige vorderingen van Eemwood, uit welke hoofde dan ook.

7.4. Terzake van de geleverde zaken verkrijgt Eemwood tevens een bezitloos pandrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen van Eemwood jegens opdrachtgever, alsmede voor wat betreft zaken waarop het eigendomsrecht verloren gaat door be- of verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. De opdrachtgever verklaart reeds nu voor alsdan dat zij voor verpanding van de zaken bevoegd is, alsmede dat op de zaken geen beperkte rechten (zullen) rusten.

7.5. De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vordering niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Eemwood geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van Eemwood te zullen verklaren dat hij niet tot het bevestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is.

7.6. Wanneer de opdrachtgever uit door Eemwood geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht van Eemwood en gaat hij de zaak voor Eemwood houden. Hij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al de vorderingen van Eemwood zijn voldaan.

7.7. Voorzover Eemwood nog andere vorderingen op de opdrachtgever heeft dan die bedoeld in lid 1 en Eemwood aan de opdrachtgever zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de opdrachtgever tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen ten gunste van Eemwood een bezitloos pandrecht op deze zaken, gelijk Eemwood dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De opdrachtgever zal op Eemwoods eerste verzoek een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij zal ervoor instaan dat hij tot verpanding van de zaken bevoegd is en dat op de zaken, afgezien van genoemd pandrecht, geen pand en/of beperkte rechten rusten.

7.8. De opdrachtgever heeft het recht om alle onder het eigendomsvoorbehoud bezitloos pandrecht vallende zaken op normale wijze door te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.9. Indien de opdrachtgever de zaak doorverkoopt kan Eemwood hem verplichten uit zijn uit de verkoop voortvloeiende vordering op de opdrachtgever ten gunste van Eemwood een stil pandrecht te vestigen.

7.10. De opdrachtgever zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader. Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Op Eemwoods eerste verzoek, voorzover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de opdrachtgever ten gunste van Eemwood een stil pandrecht vestigen op zijn aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de verzekerde.

7.11. Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de opdrachtgever verplicht Eemwood binnen 48 uur na het moment waarop deze aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en) bij gebreke waarvan de opdrachtgever een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van het nog onbetaald gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

7.12. Eemwood is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, haar zaken terug te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de opdrachtgever machtigt Eemwood, voorzover nodig, door middel van deze overeenkomst de ruimte waar deze zaken opgeslagen zijn, ertoe te betreden.

VIII  Overmacht

8.1. Eemwood is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn, de aflevering of voltooiing van de opdracht, de door de opdrachtgever gekochte zaken, dan wel de oplevering van de geoffreerde diensten op te schorten indien als een direct of indirect gevolg van een of meer in artikel 8.2, vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien – redelijkerwijs de zaken of geoffreerde diensten niet of niet tijdig kunnen worden geleverd.

8.2. Van overmacht aan de zijde van Eemwood is sprake, indien Eemwood na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terreur(aanslagen), werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in –en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond –en hulpstoffen,storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, transportbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Eemwood ontstaan.

8.3. Indien Eemwood bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Eemwood heeft voorts het recht om de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk blijkt.

8.4. Indien door overmacht als bedoeld in artikel 8.2 de levering of voltooiing van de opdracht meer dan 30 dagen vertraagd wordt, zijn zowel Eemwood als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring van de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

IX  Reclames

9.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na levering, de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij constatering daarvan Eemwood terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.2. Eventuele reclames terzake van gebreken dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de dag der levering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht. Manco’s, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.

9.3. De opdrachtgever heeft geen recht van reclame meer wanneer het door hem gekochte hout, althans zaak, hetwelk voor hem en/of door hem wordt gezaagd, respectievelijk bewerkt, drogen inbegrepen, vóór het zagen, respectievelijk bewerken geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaf.

9.4. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen bij overschrijding van de in art. 10.2. genoemde termijn, indien hij Eemwood niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

9.5. In geval er een tijdige en naar het oordeel van Eemwood gegronde reclame is gedaan door de opdrachtgever terzake van een gebrek in relatie tot overeengekomen kwaliteit of hoeveelheid c.q. de aard van de dienstverlening, zal Eemwood zich beijveren op de kortst mogelijke termijn dit gebrek te verhelpen. De opdrachtgever verplicht zich Eemwood in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.

9.6. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen, dienen deze binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Eemwood te worden gebracht. Reclames die Eemwood na het verstrijken van de voornoemde termijn van 14 dagen bereiken, worden door Eemwood niet meer in behandeling genomen. De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 14 dagen als voornoemd akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel.

9.7. Retourzendingen door de opdrachtgever zijn slechts toegestaan indien Eemwood daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

9.8. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

9.9. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, afmetingen, dikte enz., geven geen reden tot reclame afkeuring.

XI  Betaling

10.1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

bij balieverkoop contant;

in overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum;

10.2. Betaling dient te geschieden zonder enige korting. Afwijking van de in het vorige lid bedoelde wijze van betaling is slechts mogelijk, indien dit tussen de opdrachtgever en Eemwood schriftelijk nader overeengekomen is.

10.3. Als  plaats van betaling geldt de plaats waar de bankinstelling gevestigd is, waarmee Eemwood krachtens haar vermelding op de facturen relaties onderhoudt.

10.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te pas-sen.

10.5. Indien de opdrachtgever niet volgens de overeengekomen betaalwijze, althans binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan Eemwood over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1,5 % per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.

10.6. In geval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten hebben een minimum van € 500,=. Daarnaast draagt de opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van betaling, indien daartoe door Eemwood wordt overgegaan.

10.7. Indien de opdrachtgever een surseance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, er een aanvraag tot faillissement tegen hem wordt ingediend, ten laste van hem beslagen worden gelegd of anderszins gerede twijfel rijst ten aanzien van zijn kredietwaardigheid dan wel de opdrachtgever in enig opzicht aantoonbaar nalatig mocht zijn in de nakoming van verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling van een of meer facturen na ingebrekestelling, is Eemwood onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd:

de nog te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;

alle verdere leveranties en dienstverlening, onverschillig uit welk contract, direct op te schorten;

alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen;

volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

10.8. In geval de opdrachtgever in verzuim is wegens omstandigheden als vermeld in 10.7 worden alle vorderingen van Eemwood op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.9. Indien opdrachtgever met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering jegens Eemwood in gebreke is, heeft Eemwood het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Eemwood op onmiddellijke betaling van zaken die nog geleverd zullen worden en onverminderd het recht van Eemwood om de ontstane schade op opdrachtgever te verhalen.

XI  Aansprakelijkheid

11.1. Eemwood is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade – waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie -, door gebreken aan verkochte goederen, behoudens voor zover de aansprakelijkheid van Eemwood wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. In het laatste geval geldt de uitkering van deze verzekering als enige en algehele schadevergoeding.

11.2. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in de door hem ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens.

11.3. De opdrachtgever vrijwaart Eemwood voor alle vervolgingen, eisen of andere acties van derden, voor zover deze het gevolg zijn van aansprakelijkheid en/of schade aan de zijde van de opdrachtgever, tenzij de door de opdrachtgever verrichte handelingen en/of omissies het gevolg zijn van het niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van de contractuele verplichtingen van Eemwood.

11.4. Voor andere dan de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde schade is Eemwood nimmer aansprakelijk.

XII Garantie

12.1. Bij ondeugdelijke levering of bewerking heeft Eemwood het recht naar haar keuze om tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak de opdrachtgever volledig te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren/het werk te herstellen, dan wel tot herlevering of herbewerking van de zaak of het werk over te gaan.

12.2. De opdrachtgever dient te allen tijde Eemwood de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

12.3 Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, vallen niet onder de garantie. Hetzelfde geldt voor gebreken welke het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden in afwijking van het bovenstaande de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Indien de fabriek geen garantie verstrekt, dan wordt door Eemwood eveneens ter zake geen garantie verstrekt. Geen garantie wordt gegeven voor zaken die (in hoofdzaak) niet nieuw waren op het moment van levering, of zaken die niet door Eemwood zijn gemonteerd en/of door haar zijn geleverd.

12.4 Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening – ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen -, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke sluiten het recht op garantie en/of schadevergoeding uit.

12.5. De hierboven bedoelde garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Eemwood heeft  vol-daan.

XIII Toepasselijk recht

13.1. Op alle overeenkomsten tussen Eemwood en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

13.3 Alle geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van de met Eemwood gesloten overeenkomst dan wel van overeenkomsten die daarmede samenhangen zullen uitsluitend worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

What we can do

Treatments

Eemwood also supplies its wood species processed. Whether treated wood (treated with Tanalith® E), painted, planed, or sawn wood? At Eemwood, we can supply it.